รายละเอียดข้อมูลบุคลากร กลุ่มงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นางจิราภา นาครินทร์ มาตรา
ตำแหน่ง (Position):   หัวหน้ากลุ่มประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประเภทสายงาน (Line):   สายสนับสนุน
การศึกษา (Education) :  
                        ปร.ด.   สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (กำลังศึกษา)
                        กศ.ม.   การวัดผลการศึกษา
                        ค.บ.    การวัดผลการศึกษา – คณิตศาสตร์


อีเมล์ (E-mail) :


เบอร์โทร (Telephone) : -


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -