โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560        รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน รายคณะ ประจำปีการศึกษา 2560       ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D)” ระดับสถาบัน       คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D)” ระดับหลักสูตร และระดับคณะ       รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559       แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะ / หลักสูตร       โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน      
     แนะนำกลุ่มงาน
  ประวัติความเป็นมา
  ความหมาย QA
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  บุคลากร
     ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง
  ปีการศึกษา 2560
     ระเบียบวาระการประชุม
  ประจำปี พ.ศ. 2561
  ประจำปี พ.ศ. 2560
  ประจำปี พ.ศ. 2559
     การประกันคุณภาพการศึกษา
  เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี พ.ศ.2560 ตัวบ่งชี้ 5.1 ข้อ 7
  เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2559 ตัวบ่งชี้ 5.1 ข้อ 7
  หน้าหลัก
  ปฏิทินกิจกรรม
  การประกันคุณภาพภายใน
  การปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
  จัดการฐานข้อมูล
     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
  การประกันคุุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
  การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะครุศาสตร์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  หน่วยตรวจสอบภายใน
     ดาวน์โหลดเอกสาร/ข้อมูล
  ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set (CDS) รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2559.
  ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set (CDS) รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2559
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  39
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,669
 เยี่ยมชมปีนี้ :  15,484
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  78,620
 IP :  54.161.100.24
 เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  การประกันคุณภาพภายใน

บันทึกข้อความ

            ขอสำเนาระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
            ขอส่งกรอบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
            ขอเชิญแสดงความคิดเห็นร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
 
           มอบเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (คู่มือฯ , SAR ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2555 , รายงานผลฯ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2555)
                       

 

คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ

           คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 (แก้ไข)

           คำสั่ง แต่งตั้งผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556

 

ระเบียบวาระการประชุม

            
 
         ปีการศึกษา 2557
                 ครั้งที่ 1/2557
                 ครั้งที่ 2/2557


          ปีการศึกษา 2556
                 ครั้งที่ 1/2556
 
                ครั้งที่ 2/2556
 
                ครั้งที่ 3/2556
 
                ครั้งที่ 4/2556
 
                ครั้งที่ 5/2556
 
                ครั้งที่ 6/2556

            ปีการศึกษา 2555
                 ครั้งที่ 1/2555
 
                ครั้งที่ 2/2555
 
                ครั้งที่ 3/2555 
                 ครั่งที่ 4/2555