แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะ / หลักสูตร       โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน        รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน รายคณะ ประจำปีการศึกษา 2559       อบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online 3 Degrees Level : CHE 3D)       รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์       รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2558       ประชุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานประกันคุุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน       แบบฟอร์ม การเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ปรับปรุง       แบบฟอร์ม การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ปรับปรุง       คูู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559     
     แนะนำกลุ่มงาน
  ประวัติความเป็นมา
  ความหมาย QA
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  บุคลากร
     ระเบียบวาระการประชุม
  ประจำปี พ.ศ. 2559
  ประจำปี พ.ศ. 2560
     การประกันคุณภาพการศึกษา
  เอกสารประกันคุณภาพ ปี 2559 ตัวบ่งชี้ 5.1-7
  หน้าหลัก
  ปฏิทินกิจกรรม
  การประกันคุณภาพภายใน
  การปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
  จัดการฐานข้อมูล
     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
  การประกันคุุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
  การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะครุศาสตร์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  หน่วยตรวจสอบภายใน
     ดาวน์โหลดเอกสาร/ข้อมูล
  ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set (CDS) รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2559.
  ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set (CDS) รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2559
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  76
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,196
 เยี่ยมชมปีนี้ :  5,055
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  68,191
 IP :  54.196.47.145
 เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  การประกันคุณภาพภายใน

บันทึกข้อความ

            ขอสำเนาระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
            ขอส่งกรอบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
            ขอเชิญแสดงความคิดเห็นร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
 
           มอบเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (คู่มือฯ , SAR ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2555 , รายงานผลฯ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2555)
                       

 

คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ

           คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 (แก้ไข)

           คำสั่ง แต่งตั้งผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556

 

ระเบียบวาระการประชุม

            
 
         ปีการศึกษา 2557
                 ครั้งที่ 1/2557
                 ครั้งที่ 2/2557


          ปีการศึกษา 2556
                 ครั้งที่ 1/2556
 
                ครั้งที่ 2/2556
 
                ครั้งที่ 3/2556
 
                ครั้งที่ 4/2556
 
                ครั้งที่ 5/2556
 
                ครั้งที่ 6/2556

            ปีการศึกษา 2555
                 ครั้งที่ 1/2555
 
                ครั้งที่ 2/2555
 
                ครั้งที่ 3/2555 
                 ครั่งที่ 4/2555